Ordensregler for ejendommen på EAST21 – Nygårdsvej

Idet der samtidig henvises til lejeloven og lejekontraktens vejledning.

Regler for benyttelse af lejligheder og lokaler

 1. Kontakt viceværten ved skader på installationer (fx radiatorer, vandrør og lign.) i lejligheden.
 2. Brug af vaske/tørremaskine må ikke finde sted efter kl. 22.
 3. Vandspild skal undgås. Sørg altid for at toilet og vandhaner ikke løber. Smid aldrig ting i toilettet der kan stoppe afløbet.
 4. Tør altid bruseniche og gulv af for vand efter badning. Rengør aldrig bruseniche og wc kummer med ætsende midler.
 5. Benyttelse af musikinstrumenter, radio, tv, stereoanlæg og lignende må ikke være til gene for de øvrige beboere og brug skal almindeligvis helt undgås i tiden mellem kl. 23-06. Det anbefales at arrangementer med musik og lign. meddeles de øvrige beboere senest 1 uge før. evt. ved et opslag i opgangen. Boremaskiner og slagværktøj bør normalt ikke benyttes i tidsrummet kl. 20.00-08.00.
 6. Angreb af skadedyr skal straks anmeldes til ejeren eller dennes repræsentant.
 7. Der må ikke foretages ændringer på ejendommens facade.
 8. Der må ikke holdes husdyr. Dispensation kan dog gives under særlige forhold og mod underskrift af en særlig husdyraftale.
 9. Det er kun tilladt at anvende gasgrill på samtlige altaner, terrasser og fællesarealer.

Regler for benyttelse af fælles rum/arealer

 1. Husholdningsaffald skal anbringes i omhyggeligt lukkede poser i ejendommens affaldscontainere. Der bliver ikke afhentet storskrald. Affald, der ikke kan fjernes af den almindelige dagrenovation, må ikke henstilles på ejendommens grund, men skal fjernes af lejer for egen regning og ved egen foranstaltning
 2. Lejer er selv ansvarlig for at aflevere storskrald på kommunens lossepladser. Der må ikke henstilles nogen former for storskrald i ejendommens arealer.
 3. På trapper, gange, tagterrasse og gårdsplads må ikke hensættes kasserede møbler, spande, kasser og lignende.
 4. Finder forurening eller beskadigelse sted af trapper, gange, murværk og lignende skal lejer straks lade rengøring eller reparation foretage.
 5. Hoved- og kælderdøre skal altid holdes lukkede.
 6. Radio- og fjernsynsantenne må kun anbringes efter Lejelovens § 29.
 7. Fodring af dyr er ikke tilladt, heller ikke ved foderbræt eller fuglekasse.
 8. Det er kun tilladt at anvende gasgrill på samtlige altaner, terrasser og fællesarealer. Engangsgrill og kulgrill er ikke tilladt.
 9. Parasoller og solafdækning på altaner/terrasser skal være i RAL (Sort).
 10. Tagterrassen må der ikke forekomme støj/musik efter kl. 22.00.
 11. Al affyring af fyrværkeri fra ejendommens fællesarealer er forbudt. Der må ikke affyres fyrværkeri fra altanerne eller terrasserne, ligesom der heller ikke må affyres fyrværkeri ud af ejendommens vinduer og døre.

Lejer skal gøre sig bekendt med ovenstående, og erklære sig indforstået med at have pligt til at overholde disse regler og sørge for, at de også overholdes af dem, der hører til lejers husstand eller dem som får adgang til det lejede. Lejer er hermed gjort bekendt med, at væsentlig overtrædelse af ordensreglerne kan medføre opsigelse eller ophævelse af lejemålet.